Tietosuojalauseke

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 23.5.2018

1. Rekisterin pitäjä

Kuljetuspolar Oy
Y-tunnus: 0195020-0
Kempeleentie 7 B, 90400 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ulla Karppinen, Kuljetuspolar Oy
p. 020 144 6300
ulla.karppinen@kuljetuspolar.fi

3. Rekisterin nimi

Kuljetuspolar Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Paikkakunta
• Sekä mahdolliset kiinnostuksen kohteet

6. Tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään tämän sivuston lomakkeiden kautta.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme ActiveCampaign-järjestelmää sähköisessä suoramarkkinoinnissa ja asiakasviestinnässä. ActiveCampaigille siirretään käyttäjän antamat tiedot. ActiveCampaign on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja ActiveCampaign kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisätietoa ActiveCampaignin sivuilla.

Rekisterin tietoja ei luovuteta muissa tapauksissa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja toistaiseksi. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisin väliajoin tehtävissä rekisteripuhdistuksissa.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

11. Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään kohdassa 2 mainitun tahon sähköpostiosoitteen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö tehdään kohdassa 2 mainitun tahon sähköpostiosoitteen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tehdään kohdassa 2 mainitun tahon sähköpostiosoitteen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

Yleiset käyttö- ja sopimusehdot

Kuljetuspolar Oy pyrkii varmistamaan, että sivustolla olevat tiedot ovat paikkaansapitäviä, täydellisiä ja ajantasaisia, mutta sivusto ja sen sisältö toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Palvelujen virheettömyyden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Www-palvelut saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä.

Tekijänoikeus

Palveluiden sisältämän aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Kuljetuspolar Oy:lle.

Vastuunrajoitus

Kuljetuspolar Oy ei vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista tai rangaistukseen johtavista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät tämän www-sivuston sisältöön tai niiltä ladattuun sisältöön. Mahdollisissa riitatilanteissa sovelletaan Suomen lakia.

Takaisin etusivulle